Home
Contact
AKTUALITY
 

Ponuka kurzov

Zavolajte nám

Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd – prioritná os 1

Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR.

Operačné ciele:

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd

Ochrana pred povodňami – prioritná os 2

Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami

Operačné ciele:

2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy - prioritná os 3

Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR

Operačné ciele:

3.1 Ochrana ovzdušia
3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Odpadové hospodárstvo – prioritná os 4

Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy

Operačné ciele:

4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny - prioritná os 5

Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR

Operačné ciele:

5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.

5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov

5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami