Home
Contact
AKTUALITY
 

Ponuka kurzov

Zavolajte nám

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie


Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (operačný cieľ 3.1 – I. a III. skupina aktivít) ..... termín uzávierky dňa 03.11.2009 !!!

Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
(operačný cieľ 1.1 a operačný cieľ 1.2) ... termín uzávierky dňa 23.11.2009 !!!